Huisregels

Algemeen
Als je het terrein van de Kindervakantieweek Galder-Strijbeek betreedt, ben je verplicht je te houden aan de huisregels van Stichting Kindervakantieweek Galder-Strijbeek.

Aanwijzingen van het bestuur of van de leiding van Stichting Kindervakantieweek Galder-Strijbeek dien je stipt op te volgen.

Alles waar dit huisreglement niet in voorziet, wordt bepaald door het bestuur. De door het bestuur uitgesproken besluiten zijn bindend.

Terugbetaling

Indien je kind toch niet kan komen naar de Kindervakantieweek, betalen wij het betaalde bedrag niet terug. Je kunt de dagkaart of weekkaart doorverkopen, maar alleen met toestemming van het bestuur.

Brandbeveiliging
Raak bij brand niet in paniek. Waarschuw onmiddellijk de dichtstbijzijnde leiding. Zij zijn geïnstrueerd en een noodplan wordt in uitvoering genomen.

Verbandtrommel / EHBO
Er is een EHBO post met verbandtrommels en pleisters aanwezig. Eerste hulp kan worden verleend door hiervoor opgeleide leiding. Waarschuw zo spoedig mogelijk iemand van de leiding.

Legitimatie
Iedere bezoeker, waaronder ook leiding, bestuur of andere personen werkzaam voor de Stichting moet op verzoek van een bestuurslid of leiding zijn legitimatie kunnen tonen.

Bezoekers
Tijdens de week zijn bezoekers niet toegestaan. Kinderen kunnen 's ochtends worden afgezet en worden 's middags om 16.00 uur opgehaald. Dan kan er even op het terrein gekeken worden. Op vrijdagmiddag is het terrein open voor iedereen.

Leeftijd
Tijdens diverse activiteiten is er een leeftijdscategorie ingesteld. Deze leeftijdscategorie kan zowel een onder- als een bovengrens hebben. Wanneer er twijfel bestaat bij de leiding of het bestuur van Stichting Kindervakantieweek Galder-Strijbeek of je in de geldende leeftijdscategorie valt, moet je jezelf kunnen legitimeren. Wanneer je buiten de dan geldende leeftijdscategorie valt word je de toegang tot het terrein geweigerd zolang de activiteit gaande is.

Foto’s / Videocamera's
Tijdens de Kindervakantieweek worden er geregeld foto's en video's gemaakt. Indien je expliciet wil dat jou kind hiermee niet op social media en de website komt, kun je dit in het aanmeldproces aangeven.

Eigendommen en aansprakelijkheid
Het is verboden eigendommen van de Kindervakantieweek of ieder ander mee te nemen buiten het terrein.

Bij beschadiging van onze eigendommen ben je aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
Het bestuur van de Stichting alsmede de leiding dan wel personen die voor de Stichting werkzaamheden verrichten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade, die de bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen dien je bij het bestuur in te leveren.

Parkeren/rijwielstalling
Je dient je voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. De fietsen dienen in de fietsenrekken geplaatst te worden bij het voetbalveld. Indien je je hieraan niet houdt loop je het risico dat je voertuig/fiets wordt verwijderd of verplaatst.

Samenscholing
Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de samengeschoolde onmiddellijk de toegang tot de Kindervakantieweek te ontzeggen.

Ongewenste intimiteiten
Ongewenste intimiteiten, asociaal gedrag, bedreiging, mishandeling, discriminatie en racisme zijn verboden.

Handel in goederen
Het is verboden in of rond de Kindervakantieweek goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.

Wapens
Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Bij wapenbezit zal ten allen tijde direct ouders én de Politie worden gewaarschuwd.

Verdovende middelen en alcohol
Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen en alcoholische dranken is ten strengste verboden. Bij constatering hiervan zal ten allen tijde direct ouders én de Politie worden gewaarschuwd.

Fouilleren
Bij de entree van de Kindervakantieweek,  kan zich de mogelijkheid voordoen dat je jezelf moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Indien je niet wilt meewerken aan deze controle word je direct de toegang van het terrein geweigerd.

Eigen risico
Deelname aan de Kindervakantieweek is op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade.

Klachten
Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft kunt u deze bij het bestuur melden. Klachten dienen altijd direct na het moment van ontstaan daarvan, door bezoeker of ouder gemeld te worden, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.

Weigeren toegang
Eenieder die zich niet gehouden heeft aan de huisregels van Stichting Kindervakantieweek Galder-Strijbeek kunnen wij de toegang weigeren. Indien je de toegang wordt geweigerd dien je het terrein van de Kindervakantieweek direct te verlaten.

Galder 2024,

Bestuur Stichting Kindervakantieweek Galder-Strijbeek

Contact

Stichting Kindervakantieweek Galder-Strijbeek

KvK: 88135489

Volg ons op social media